Sinds 1-1-2018 is dit het schrikbarend aantal kinderen wat slachtoffer is geworden van verstoten ouders.

Als we er niets tegen doen zullen er dit jaar nog eens 1331 kinderen de dupe worden van ouderverstoting, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per uur!

De stichting herken ouderverstoting streeft de navolgende doelen na:

 

  1. De stichting (h)erken Ouderverstoting heeft tot doel bekendheid te verwerven voor ouderverstoting in de breedste zin van het woord waaronder de maatschappelijke en psychologische gevolgen van ouderverstoting. Ouderverstoting is een vorm van geestelijke kindermishandeling. Helaas is hiervoor nog onvoldoende aandacht in de wetenschap en met name in de politiek, rechtspraak en jeugd hulpverlening. 
  2. De stichting wil spreken namens alle betrokken slachtoffers van ouderverstoting met alle partijen die hierbij betrokken zijn zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, de wetgever en volksvertegenwoordigers, gemeenten, de rechtspraak, advocaten, huisartsen en hulpverleners. We willen dat ouderverstoting herkend en erkend gaat worden waarbij de stichting er op wijst dat Ouderverstoting een vorm van kindermishandeling is en als zodanig door professionals dient te worden beschouwd  en beoordeeld.
  3. De stichting ziet als voornaamste slachtoffers van ouderverstoting de kinderen. Kinderen die gemanipuleerd worden te moeten kiezen voor 1 van de ouders zonder dat daar aantoonbare aanleiding voor is. De stichting dient dan ook vooral het belang van deze kinderen en zal hen hierbij centraal zetten.
  4. De stichting is bedoeld om een voorvechter te zijn voor verstoten ouders die er zelf niet de kracht voor op kunnen brengen. Daarbij beoogt de stichting wel dat de ouders ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen in de dialoog rondom ouderverstoting en zich niet schamen voor het feit dat ze verstoten zijn. 
  5. De stichting is er slechts voor die verstoten ouders, waarvan het ouderschap tot aan de scheiding, of uit elkaar gingen,  niet ter discussie stond.
  6. De stichting werkt mee aan het verder uitwerken van de nieuwe procedure bij de rechter, zoals benoemd in het Rapport Scheiden zonder schade en de kinderen dan (22 febr 2018)  waarmee ouderverstoting kan worden voorkomen. Waarbij ook aandacht is voor zaken als omgangsrecht en de koppeling van alimentatie aan de uitvoering van dit recht. Het huidige maatwerk van de rechtspraak dient vervangen te worden door transparante kaders qua zorg en financiën vastgelegd in de wet. 
  7. De stichting wil zich nadrukkelijk inzetten voor een aanpak van het stelsel van de huidige jeugdzorg om de psychische schade bij slachtoffers te voorkomen. Het doel is om jeugdzorg los te koppelen van inmenging bij scheiding, aangezien deze hulpverleners niet opgeleid zijn deze expertise het hoofd te bieden. Dit wil de stichting bereiken door te streven naar certificering en nascholing van rechters en overige professionals die ouders en kinderen in scheiding behulpzaam willen zijn.
  8. De stichting wil een kennisinstituut zijn op het gebied van ouderverstoting door samenwerking te zoeken met de wetenschappers en onderzoekers die zich hierin gespecialiseerd hebben. Deze kennis actueel te houden en te delen in het belang van alle betrokkenen op het gebied van ouderverstoting.
  9. De stichting wil zijn doelen gaan bereiken  middels voorlichtingscampagnes, belangenbehartiging van en voor slachtoffers, organiseren van evenementen, congressen, workshops etc. die tot doel hebben informatie over ouderverstoting voor een breed publiek toegankelijk en bereikbaar te maken met als doel het in een vroeger stadium herkennen van deze vorm van geestelijke mishandeling en de maatschappij de handvatten te geven om hierop in te grijpen en te anticiperen. 
  10. De stichting zal zijn inkomsten werven bij donateurs en via inkomsten van activiteiten die tot het doel van de stichting dichterbij brengen.
  11. De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. Indien bestuursleden een vergoeding of geschenk krijgen voor een activiteit die zij voor de Stichting hebben gedaan dan wordt die vergoeding of de waarde van dat geschenk gedoneerd aan de Stichting.
  12. De stichting heeft als doel zich uiteindelijk op te kunnen heffen, zodra ouderverstoting erkend is als mishandeling en als er wettelijke kaders zijn die (bewezen) gehandhaafd worden.